Beleid en kwaliteit

U vindt hier meer informatie over de volgende onderwerpen:

 • Onze strategie en het meerjarenbeleid
 • Het kwaliteitsjaarverslag en jaardocument
 • Onze visie op vrijheid in het kader van de Wet zorg en dwang
 • Onze visie op palliatieve zorg

Strategie en meerjarenbeleid

Onze strategie en ambities staan beschreven in de ‘Strategische Verbeelding 2020 - 2024’. Het is onze leidraad en de koers. 

Met dit plan leggen we de basis voor een op de toekomst gericht Vecht en IJssel waarin we een proactieve rol spelen in de ouderenzorg in de regio.

Trefwoorden van dit plan zijn:

 • zwaardere specialistische zorg
 • ontwikkeling woon- en zorgconcepten in de wijken rondom onze locaties (wijkverpleging en verpleeghuiszorg thuis)
 • technologie en digitaliseringen
 • de ambitie een innovatieve en sterke werkgever te zijn

Voor alle geïnteresseerden is een digitale versie gemaakt. U kunt deze hier bekijken.

Kwaliteitsjaarverslag

Het leveren van kwaliteit van zorg en welzijn is van groot belang. Binnen Vecht en IJssel kijken we kritisch naar wat goed gaat, maar ook naar wat er verbeterd kan worden. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze cliënten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers. Alleen op die manier wordt kwaliteit in een organisatie als geheel gedragen en kunnen we samen leren en verbeteren.

Het kwaliteitsjaarverslag van 2023 kunt u hieronder downloaden.


Jaardocument

In het jaarverslag 2023 (inclusief de jaarrekening) van Stichting Vecht en IJssel kunt u meer lezen over de activiteiten op het gebied van onze zorg- en dienstverlening.

Wet zorg en dwang (Wzd)

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang is dat de cliënt zorg ontvangt waar hij/zij het mee eens is. Als het niet anders kan, wordt onvrijwillige zorg toegepast. Dit kan alleen om ernstig nadeel te voorkomen - voor de cliënt of zijn/haar omgeving. De wet regelt wanneer, waarom en hoe de cliënt onvrijwillige zorg krijgt. Maar ook dat onvrijwillige zorg het liefst zo snel mogelijk afgebouwd wordt en gestopt. 

In de wet staan vrijheid en zorgvuldigheid voorop. Er is veel veranderd in de zorg voor mensen met een beperking, mensen met dementie, maar ook in Nederland. In die veranderde wereld willen we mensen vrijheid en veiligheid bieden. Onafhankelijk van de plek waar ze wonen. Dat betekent dat de Wet zorg en dwang niet alleen in het verpleeghuis geldt, maar overal geldt waar professionele zorg wordt gegeven.

De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn/haar omgeving. De wet regelt vervolgens met een stappenplan dat er echt alleen onvrijwillige zorg wordt gegeven als er absoluut geen andere oplossing is. Als onvrijwillige zorg wordt toegepast, moet dit dan ook heel zorgvuldig gebeuren. Zorgprofessionals worden door de wet verplicht om een stappenplan in werking te zetten en zo veel mogelijk te zoeken naar alternatieve oplossingen.

Meer informatie is te zien in deze video.

Onze visie op vrijheid

Voor Vecht en IJssel is het persoonlijke verhaal van het individu het vertrekpunt van het gesprek over de ondersteuningsbehoefte. Leven in vrijheid is leidend. Ieder mens heeft recht op vrijheid; vrijheid wordt individueel ervaren. Dat geeft de ruimte om kwaliteit van leven in te vullen en te waarderen. In samenspraak met cliënt en naasten biedt Vecht en IJssel maximale vrijheid tegen weloverwogen en geaccepteerde risico’s en binnen de bestaande mogelijkheden binnen de relevante wet- en regelgeving. Dit wordt vastgelegd in het ECD (elektronisch cliënten dossier).

Recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon

Wanneer u een psychogeriatrische aandoening heeft (zoals dementie) kunt u advies vragen aan een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon. Zij luistert naar uw verhaal, helpt u om uw vraag of klacht te verhelderen en verwijst zo nodig door. 

De cliëntvertrouwenspersoon geeft informatie en uitleg over uw rechten binnen de Wet zorg en dwang, ondersteunt u bij het zoeken naar oplossingen voor uw vraag of klacht en kan desgewenst ondersteunen bij het schrijven van een klachtgerelateerde brief of meegaan naar gesprekken waar de klacht besproken wordt. 

Contactgegevens cliëntvertrouwenspersoon Wzd van Zorgstem

Anouk Hoogeveen
  06-40655809
  088-6781000
  info@zorgstemvertrouwenspersonen.nl
  www.zorgstem.nl

Visie op palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van cliënten en hun naasten, die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door:

 • het voorkomen en verlichten van lijden
 • door middel van vroegtijdige signalering
 • zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard

Gedurende het verloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

In de laatste levensfase willen we iedereen goede zorg bieden. Hierbij richt onze zorg zich op welzijn,  welbevinden en kwaliteit van leven. Onze aandacht gaat uit naar comfort en het voorkomen en/of verminderen van klachten. De zorg is niet meer gericht op genezing.

Het vroegtijdig herkennen en bespreekbaar maken van persoonlijke wensen en behoeften rondom het levenseinde belangrijk. Advance Care Planning (ACP) helpt met het voorbereiden op het naderende levenseinde (terminale fase) en om het leven op een waardige manier af te ronden (kwaliteit van sterven). Ieder mens is uniek. In zijn leven, maar ook in zijn sterven.

We bieden palliatieve zorg vanuit onze kernwaarden vakmanschap, verbinding en vernieuwing.Top