Privacyverklaring

Vecht en IJssel biedt persoonsgerichte, professionele zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen in Utrecht, IJsselstein en de omliggende regio. Vecht en IJssel verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. Vecht en IJssel handelt binnen de kaders van de wet en regelgeving.

Opbouw privacyverklaring

In de inleiding vindt u informatie over Vecht en IJssel als organisatie als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Daarna wordt duidelijk welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom we dit doen. Ook wordt uitgelegd voor welke diensten we de gegevens verwerken en waarom we dit mogen doen.

Ook leggen wij uit met welke andere partijen wij gegevens delen en of we gegevens buiten de EU brengen. We laten ook zien hoe lang wij uw gegevens bewaren en welke  rechten u heeft als cliënt van Vecht en IJssel. Tenslotte kunt u lezen hoe u een klacht kunt indienen en/of contact kunt opnemen met Vecht en IJssel. 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. 

Bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken?

U bent verplicht om gegevens aan ons te verstrekken, zodat wij  aan onze wettelijke verplichting kunnen voldoen en zodat wij onze huur- en/of zorgovereenkomst met u kunnen nakomen.

Worden er gegevens verzameld bij anderen?

Wij krijgen ook persoonsgegevens van andere partijen zoals het zorgkantoor, mantelzorger, overheidsinstanties, apotheken, ziekenhuizen, (huis)artsen.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens?

Vecht en IJssel is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor onze diensten en producten?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer u alleen bij ons huurt.

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Rekeningnummer
 • Gegevens over uw betalingsgedrag
 • Gegevens over (eventuele) woonoverlast
 • Gezinssamenstelling
 • Beeldmateriaal zoals foto’s voor media-publicaties (alleen na toestemming)

Behalve de bovenstaande gegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens wanneer u bij ons (ook) zorg afneemt. Bijvoorbeeld:

 • Welke medicijnen u neemt
 • Gegevens over uw beperkingen
 • Gegevens over uw behandelingen
 • Gegevens over medische hulpmiddelen
 • Medische gegevens

Wij hebben op onze locaties ook videocamera’s voor uw en onze veiligheid.

Om u te registreren als cliënt van Vecht en IJssel gebruiken wij uw BSN om uw identiteit te controleren bij de Basis Registratie Personen (BRP).


Voor welke doelen gebruiken wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij om:

 • Onze verplichtingen als goed verhuurder jegens u na te kunnen komen
 • Om onze verplichtingen als uw zorgverlener jegens u na te kunnen komen
 • Om dagbestedingsactiviteiten te kunnen leveren
 • Voor onderzoeksdoeleinden waaronder het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken
 • Voor archivering en statistische doeleinden


Op basis van welke grondslagen gebruiken wij uw gegevens?

Wij hebben de volgende grondslagen voor het mogen gebruiken van uw gegevens:

 • Nakomen van een wettelijke verplichting
 • Nakomen van een overeenkomst
 • Omdat we daar toestemming van u, of een door u aangewezen persoon, voor hebben gekregen. U kunt uw toestemming altijd intrekken
 • Omdat we daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Dat is het geval bij camerabewaking om diefstal tegen te gaan of om cliënten, huurders, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers te beschermen

Uw bijzondere gegevens (gegevens over uw gezondheid) gebruiken wij omdat:

 • Het noodzakelijk is om uw vitale belangen te beschermen. Dat is het geval wanneer u fysiek of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven
 • Het noodzakelijk is voor een goede behandeling of verzorging van u
 • Kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering van de zorgverlening
 • De financiële afwikkeling en controle
 • Intercollegiale toetsing
 • Intervisie en supervisie
 • Calamiteiten- en incidentenonderzoek

Wanneer u van ons zorg ontvangt, gebruiken wij uw BSN ter identificatie bij de uitwisseling van uw gegevens met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het CIZ. 


Delen we de gegevens met andere partijen?

Voor gewone persoonsgegevens geldt dat we deze alleen aan anderen verstrekken als dat overeenkomt met het doel waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen en als deze verstrekking noodzakelijk is. 

Gegevens die wij van u gebruiken, moeten wij bijvoorbeeld verstrekken aan andere zorgverleners zoals uw apotheek, of aan externe door ons ingehuurde zorgbehandelaars, of aan de bevoegde autoriteiten voor strafrechtelijk onderzoek, deurwaarders, aannemers of bewindvoering.

Als we medische gegevens verwerken, dan houden wij ons aan onze wettelijke geheimhoudingsplicht. We zullen uw gezondheidsgegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij u daar uitdrukkelijke toestemming voor geeft of als we daar wettelijk toe verplicht zijn. We zijn bijvoorbeeld verplicht om voor het afhandelen van rekeningen van verleende zorg bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar.

Wanneer u toestemming geeft, betekent dat niet dat wij verplicht zijn de gezondheidsgegevens te verstrekken. We bekijken altijd of het in overeenstemming is met goed verhuurder- en/of zorgverlenerschap en of de gegevens niet op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden verkregen.


Worden uw gegevens buiten de EU gebracht?

Uw gegevens worden door Vecht en IJssel uitsluitend binnen de EU gehouden.


Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Soms gelden er wettelijke minimale bewaartermijnen. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) schrijft bijvoorbeeld voor dat medische gegevens tot 20 jaar na het beëindigen van de zorg bewaard moeten worden.

In specifieke situaties, bijvoorbeeld als er een rechtszaak loopt kunnen persoonsgegevens langer bewaard worden.

De gegevens die wij gebruiken voor uw huurovereenkomst worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat de huur is geëindigd en alle lopende zaken zijn afgehandeld, met dien verstande dat de gegevens met betrekking tot de aanvraag en huurtoeslag worden verwijderd uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd, tenzij deze gegevens bewaard dienen te worden in verband met de wettelijke bewaarplicht.   

De opnames van de videocamera’s worden niet bewaard.


Welke rechten heeft u ?

De AVG geeft u een aantal rechten. Deze rechten zijn:

 • Het recht om de persoonsgegevens die we van u gebruiken in te zien (recht van inzage)
 • Het recht om de persoonsgegevens die wij van u gebruiken aan te passen (recht op rectificatie)
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (recht op vergetelheid)
 • Het recht om minder persoonsgegevens te laten gebruiken (recht op beperking van de verwerking)
 • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens (recht van bezwaar)
 • Het recht om gegevens over te dragen, zodat u uw gegevens gemakkelijk aan een ander door kunt geven (recht op dataportabiliteit)

U kunt altijd een verzoek indienen om een bepaald recht uit te oefenen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via zorgadministratie@vechtenijssel.nl of 030-30 33 593.


Heeft u een klacht?

Vecht en IJssel vindt het belangrijk goed en verantwoordelijk om te gaan met persoonsgegevens van al haar relaties. Wij doen er alles aan om dit na te streven. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als het gaat om het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt dit doen via de website of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 Den Haag.


Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring?

U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Voor een snellere verwerking willen wij u vragen om in de onderwerpregel aan te geven dat het gaat om een vraag of opmerking met betrekking tot de privacyverklaring bedrijfswebsite. 

Vecht en IJssel
T.a.v. Zorgadministratie
Antwoordnummer 55039
3505 VB Utrecht
  zorgadministratie@vechtenijssel.nl


Top