Medezeggenschap

Binnen Vecht en IJssel vormen de cliëntenraden en de ondernemingsraad de twee medezeggenschapsorganen. Zij praten en denken met ons mee vanuit hun eigen expertise, ervaring en bevoegdheden. Op deze manier werken we samen aan toekomstbestendige en persoonsgerichte zorg - voor onze cliënten en bewoners, maar ook voor onze collega’s.

Lokale cliëntenraden (CR)

In alle woonzorgcentra van Vecht en IJssel zijn onafhankelijke en zelfstandige lokale cliëntenraden (CR) actief. Deze lokale cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten en bewoners van Vecht en IJssel specifiek voor de betreffende locatie. De CR bestaat uit bewoners en cliënten zelf, maar ook hun familieleden, mantelzorgers of vertegenwoordigers.

Er zijn wettelijke regels voor de medezeggenschap van cliënten en op welke manier de cliëntenraden de belangen van de bewoners en cliënten behartigen. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ 2018). 

Centrale cliëntenraad (CCR)

De centrale cliëntenraad (CCR) bestaat uit vertegenwoordigers van alle lokale cliëntenraden en daarnaast nog 3 leden voor de kwaliteitszetel Communicatie, Zorg en Welzijn, en Financiën. Er is een onafhankelijk voorzitter.

De centrale cliëntenraad voert namens de lokale cliëntenraden periodiek overleg met het bestuur van Vecht en IJssel en bespreekt onderwerpen die de individuele locaties overstijgen.

De centrale cliëntenraad van Vecht en IJssel bestaat uit:

  • Onafhankelijk voorzitter: Erna Venema
  • Locatie Zuylenstede: Antoon Scheepmaker
  • Locatie Ewoud: Marinus Kalshoven
  • Locatie Lieven de Key: Jan Aalberts
  • Locatie Transwijk: Anneke Fleurke
  • Kwaliteitszetel Communicatie: Marja van Charante

In de hal van onze lokale woonzorgcentra vindt u de brievenbus van de cliëntenraad. Hier kunt u uw post voor de cliëntenraad deponeren. Daarnaast zijn de cliëntenraden ook bereikbaar via email (clientenraad@vechtenijssel.nl) of telefoon (06 44 53 44 73).

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is een zelfstandig orgaan voor overleg, advies, informatie en communicatie. De OR heeft de taak de belangen en opvattingen van medewerkers te behartigen en goed overleg te voeren met de bestuurders. De rol van de OR is vooral een toetsende rol. De ondernemingsraad streeft ernaar een standvastige en gedreven OR te zijn waarbij de continuïteit van een gezonde organisatie voorop staat. De ondernemingsraad vindt het belangrijk dat er wordt geluisterd naar medewerkers en bestuurder. De ondernemingsraad stelt betrokkenheid, openheid en samenwerking centraal en participeert in de totstandkoming van een goede, doelgerichte besluitvorming ten gunste van de gehele organisatie.

De OR van Vecht en IJssel telt elf gekozen leden die afkomstig zijn van onze vier locaties Ewoud, Lieven de Key,  Transwijk en Zuylenstede, én van het Centraal Bureau. De ondernemingsraad vertegenwoordigt ca. 525 medewerkers en is onderverdeeld in drie kiesgroepen: welzijn en zorg (zeven zetels), facilitaire zaken (twee zetels) en administratie/overig (twee zetels).

De OR komt gemiddeld twee keer per maand bijeen waarvan één keer met het bestuur.

De ondernemingsraad heeft, op grond van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR), het recht te adviseren bij belangrijke ondernemingsbesluiten. Daarnaast is instemming van de OR nodig bij bepaalde personele en sociale beslissingen voor de medewerkers. Ook heeft de ondernemingsraad de mogelijkheid om ongevraagd een verscheidenheid aan onderwerpen op de agenda te plaatsen om met de bestuurder te bespreken. Zodoende is de ondernemingsraad een medespeler op het veld waar de beleidsbeslissingen worden genomen.

Heeft u vragen? U kunt een mail sturen naar or@vechtenijssel.nl.


Top